KOKONAISVALTAINEN VALUMANHALLINTA

Maatalouden kuivatusvesien ravinnepäästöjen vähentämistarve tiedetään hyvin. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisella lähestymistavalla: pellolta kuivatusjärjestelmien kautta vesistöihin, kuten valtaojiin, puroihin, jokiin ja lopulta Itämereen. Ravinteiden huuhtoutumien alkaa pelloilta. Hanke tarjoaa ratkaisuja ravinnetaseiden. vesitalouden, vedenpidätyskapasiteetin,maan rakenteen ja pellon pinnan tasaisuuden parantamiseksi sekä pintavalumien ehkäisemiseksi.

Ratkaiseva tekijä on ojitusverkoston parantaminen. Monissa tapauksissa se on vanhentunut ja peruskunnostuksen tarpeessa. NUTRINFLOW:n tarjoamia ratkaisuja ovat kalkkisuodin salaojat, kesäveden hallinta, säätösalaojitus ja altakastelu. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi myös luonnonmukaiset vesiensuojelurakenteet, kuten keinotekoiset kosteikot, laskeutusaltaat, pohjapatosarjat, kaksitasouomat ja muut ratkaisut, on huomioitava.

KÄYTÄNNÖLLISET INNOVAATIOT

Hankkeen paikallisissa innovaatioryhmissä viljelijät, suunnittelijat, tutkijat, tekniset neuvojat ja alueviranomaiset kohtaavat. Tapaamisissa etsitään ja kehitetään käytännöllisiä ja kohtuuhintaisia ratkaisuja vesitalouden ja ravinnetasapainon hallintaan. Ratkaisut voivat liittyä mm. ojituksen parantamiseen, kaksitasouomiin, patoihin, suojavyöhykkeisiin tai säätösalaojitukseen.

Hyödyntämällä olemassaolevan salaojaverkoston rakenteita ja parantamalla ojitusteknologiaa voidaan saavuttaa paremmat ravinnetaseet ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista. Hankkeen päämääränä on havainnollistaa hyviä ja käytännöllisiä keinoja, joiden hyöty tulee viljelijälle parempana toiminnan tuottavuutena ja vesistölle vähentyneenä ravinnekuormituksena. Yhteistyössä alueen maanviljelijöiden kanssa hankeen avulla voidaan havainnollistaa  ja edistää niitä hyötyjä, joita hyvä vesien ja ravinteiden hallinta voi tuoda.

 

KÄYTÄNNÖLLISET TOIMENPITEET

Olemme valinneet kohdealueet, joilla toteutetaan hankkeen ratkaisumallin mukaiset kunnostustyöt. Loviisanjoen valuma-alue Suomessa, Lielupen valuma-alue Liettuassa ja Vadsbäckenin valuma-alue Ruotsissa tulevat muutaman vuoden kuluttua palvelemaan hyvien käytäntöjen esimerkkikohteina viljelijöitä, ympäristötietelijöitä ja – virkahenkilöitä.

Esimerkkikohteiden tavoitteena on innostaa vastaaviin toimiin hajakuormituksen hallitsemiseksi . Tehdyt kunnostustyöt vähentävät ravinnepäästöjä Itämereen kohdealueilta, mutta hanketiimi uskoo että tämä on vain alkua ja nämä rohkaisevat muita viljelijöitä ja jopa lainsäätäjiä seuraamaan esimerkkiä!

DISSEMINATION OF RESULTS

Tavoitteemme toteuu tehokkaasti ainoastaan tietoja ja käytäntöjä jakamalla. NUTRINFLOW- hankkeen yhteenvedon laadinta ja levittäminen toteutetaan EUSBSR PA AGRI / FLOW Baltic lippulaivahankkeena. Tiedottamalla hyvistä esimerkeistä koko Itämeren alueella, NUTRINFLOW lisää julkishallinnon, maanomistajien ja poliitikkojen tietoisuutta valumanhallintakeinoista. Tämä mahdollistaa kestävien pitkän aikavälin strategioiden laatimisen Itämerenalueen hajakuormituksen hallitsemiseksi.

Samalla huolehditaan maatalouden toimintaedellytyksistä ja voidaan parantaa maisemaa. Kaikilla kohdealueilla hanke vastaa olemassa oleviin valumanhallinnan tarpeisiin ja parantaa vesipuitedirektiivin vesienhoitoalueiden toimenpideohjelmien toteuttamista. NUTRINFLOW- hanke tukee paikallistason valumanhallinnan kokonaisuutta ja parantaa sidosryhmien osaamista kansainvälisen tietojenvaihdon kautta. Lopputuloksena ravinnepäästöt vähenevät ja maatalouden kokonaisvaltaisen valumanhallinnan kiinnostavuus ja toteutettavuus lisääntyvät koko Itämeren alueella