Students attend seminar about innovations

To improve the specific knowledge and gain valuable experience for international student competition, students from Latvia University of Agriculture participated in the first of three “NutrInflow” organized lectures about innovations. Read more

Innovation competition begins February 5

In order to give opportunities for students to innovate and use their gained knowledge, Zemgale Planning Region in cooperation with Latvia University of Agriculture (LLU) launched international innovation competition for students. Read more

Renovation works on Hardombäcken drainage channel

Holistic drainage management means actions to fields, drainage and watersheds. Essential part of holistic drainage management are flow control constructions, which are wetlands, sedimentation ponds, bottom dams, regulation dams and flood plains. Ponds and flood plains can increase volume of a channel, reclaim nutrients and soil particles, decrease maintenance demand of the channel and increase biodiversity. Prior to the beginning of the channel renovation, in October 2016, two large sedimentation ponds, two bottom dams and 100 m of flood plain was constructed. Read more

Rising awareness and searching for win-win solutions

Nature friendly and farmer-satisfying drainage solutions are a thing to focus on when thinking about decreasing eutrophication in the Baltic Sea – this is main conclusion after two day conference in Bauska, Latvia last week where more than 60 participants, mainly drainage experts and farmers from Latvia, Estonia, Finland and Sweden met. Read more

DOWNLOADSPresentations from Annual seminar in Bauska, Latvia (Nov 23 - Nov 24, 2016)

Presentations from Launching seminar in Loviisa, Finland (Nov 19 - Nov 20, 2015)

QUOTE

Vårt gemensamma hav Östersjön lider av övergödning orsakad av växtnäringsämnen från mänskliga aktiviteter (antropogena utsläpp). Vi måste skydda våra naturresurser och bevara havet åt framtida generationer! Projektet NUTRINFLOW har en tydlig vision och en tro på att våra aktiviteter kommer att leda till ett renare hav!

Ari Kultanen, projektledare vid ProAgria

AKTIVITER INOM NUTRINFLOW

HELHETSGREPP PÅ DRÄNERINGEN

Betydelsen av att minska växtnäringsförluster via jordbrukets dräneringssystem är väl känd. De bästa resultaten kan uppnås genom en helhetssyn: från fältet genom dräneringsnätverket till vattendrag som diken, bäckar, floder och slutligen Östersjön.
Läckaget av växtnäringsämnen till vattnen börjar på fälten. Projektet kommer att erbjuda lösningar för att balansera växtnäringsämnen, vattenhantering,  lagringskapacitet, markstruktur, fältutjämning såväl som för ytavrinning.
En nyckelfråga är att förbättra dräneringssystemen. I många fall är de föråldrade och i behov av renovering. Lösningar som ges genom NUTRINFLOW är kalkfiltreringsdränering, hantering av dräneringsflöden / reglerad dränering, underjordisk bevattning.
För att uppnå bästa resultat måste man också arbeta med vattenhantering ur ett miljöperspektiv genom anlagda våtmarker, sedimenteringsbassänger, bottentrösklar i vattendrag, dammar, tvåstegsdiken och andra lösningar.
Andra miljöaspekter kommer också att beaktas i projektet såsom biologisk mångfald, möjligheter till fiskvandring, landskapsbilden, rekreation och turism.

PRAKTISKA INNOVATIONER

Projektet samlar forskare, jordbrukare, planerare och tekniska konsulter, teknikutvecklare och myndigheter inom lokala innovationsgrupper. För att vi ska nå våra mål, söker dessa grupper praktiska och billiga innovationer som kan användas för hantering av växtäringsläckage.
Innovationer kan ursprungligen vara avsedda för miljövänlig dikesrensning, tvåstegsdiken, bottendammar, sedimenteringsbassänger, våtmarker, anpassade och integrerade buffertzoner och för kontrollerad dränering. Genom att utnyttja de  dräneringssystem som finns och förbättra dräneringteknikerna,  såväl som produktionen på fälten, kan vi uppnå bättre växtnäringsbalans och därmed mindre växtnäringsläckage till vatten.
Projektet syftar till att skapa goda praktiska exempel på win-win åtgärder för jordbrukare när det gäller  vattenhantering för att öka retentionen (fördröjningen) av kväve och fosfor i marken. Genom att samarbeta med lantbrukare och markägare främjar och demonstrerar projektet vikten av helhetssyn och samordnade åtgärder vad gäller dränering på gårdsnivå för att öka retentionen i jordbrukslandskapet.

 

PRAKTISKT AGERANDE

Vi har valt pilotområden där samordnade lösningar kommer att genomföras. Områdena är: Loviisanjoki avrinningsområde i Finland, Lielupe avrinningsområde i Lettland och Vadsbäcken avrinningsområde i Norrköpingsregionen i Sverige. Dessa kommer under några år att tjäna som exempel på goda förebilder för många lantbrukare och miljövårdare.
Demonstrationsexemplen syftar till att stimulera till  ytterligare åtgärder för att hitta helhetslösningar på diffusa växtnäringsförluster. Genom att satsa på demonstrationer, förväntas projektet leda till minskat växtnäringsläckage till Östersjön från försöksområdena. Projektgruppen menar att detta bara är början, eftersom projektens exempel och resultat så småningom kommer att uppmuntra andra bönder och även beslutsfattare  att göra likadant!

DISSEMINATION OF RESULTS

Vår vision kan bli verklighet bara om andra får ta del av den teoretiska och praktiska kunskapen i projektet. En kunskapssammanställning kommer att göras och spridas till andra länder genom flaggskeppsprojektet “Flow” som finns inom programomådet “Jordbruk” i EU:s strategi för Östersjön (EUSBSR).
Genom att sprida de goda exemplen i Östersjöområdet kommer NUTRINFLOW att öka kommuners, markägares och beslutsfattares medvetenhet när det gäller hantering av vattenfrågor. På så sätt kan det bli möjligt att skapa hållbara och långsiktiga strategier för att minska diffusa  växtnäringsförluster till Östersjön, och samtidigt bibehålla lönsamhet i jordbruken och bidra till landskapens positiva utveckling.
I alla pilotområden uppfyller projektet de behov som finns av reglering av vattenflöden och förbättrar genomförandet av vattendirektivet förvaltningsplanert. NUTRINFLOW stöder en helhetshantering av  vattenfrågor på lokal nivå och förbättrar kunskapen om lämpliga åtgärder och metoder hos aktörer i deltagarländerna  genom internationellt utbyte. På så sätt vill projektet resultera i en minskad tillförsel av växtnäringsämnen till Östersjön och till att öka intresset för och möjligheten att ta ett helhetsgrepp på hanteringen av vattenfrågor i  avrinningsområdena runt Östersjön.