Studenti apgūst ideju radīšanu jaunu produktu attīstīšanai

Attīstot ideju ģenerēšanas prasmes un vienlaikus gūstot pieredzi, ko izmantot starptautiskajā studentu konkursā, šonedēļ uz pirmo no trim nodarbībām sanākuši Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studenti.

Read more

Sācies meliorācijas risinājumu ideju konkurss studentiem

Lai iesaistītu studentus praktisku risinājumu radīšanā un zināšanu praktiskā izmantošanā, ZPR sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) sācis starptautisku ideju konkursu studentiem par videi draudzīgiem meliorācijas sistēmu risinājumiem. Read more

“NutrInflow” partneri tiksies Zemgalē

Oktobra sākumā Zemgales reģionā viesosies projekta “NutrInflow” partneri no Somijas un Zviedrijas, apskatot Latvijas labās prakses piemērus un Zemgales reģiona pilotteritorijās īstenotās projekta aktivitātes. Read more

Noslēgumam tuvojas Sodītes strauta rekonstrukcija

Jelgavas novada pašvaldība, kuras teritorijā atrodas projekta “NutrInflow” pilotteritorija – Sodītes strauts -, turpina sakārtot Viesturciemam cauri plūstošā strauta caurteci. Paredzēts, ka darbi noslēgsies tuvākā pusotra mēneša laikā. Read more

Somijā īstenota Hardombäcken meliorācijas sistēmas kanāla renovācija

Mūsdienīga meliorācijas sistēmu veidošananozīmē savstarpēji saistītas aktivitātes uz laukiem, meliorācijas sistēmās un ūdensšķirtnēs. Būtiska šo darbu daļa ir plūsmas kontroles risinājumu – mitrzemju, nogulsnēšanās dīķu, grunts aizsprostu, dambju un palieņu – izstrāde. Dīķi un palienes var palielināt kanāla tilpumu, aizturēt barības vielas un augsnes daļiņas, samazināt uzturēšanas izmaksas un palielināt bioloģisko daudzveidību. Tādēļ 2016. gada oktobrī vēl pirms kanāla renovācijas Somijas dienvidos, NutrInflow pilotteritorijā izveidoti divi lieli nogulsnēšanās dīķi, grunts aizsprosti un izveidotas palienes.

Read more

Pieaug izpratne par meliorāciju un abpusēji izdevīgiem risinājumiem

Videi draudzīgi un lauksaimniekus apmierinoši meliorācijas sistēmu risinājumi ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem Baltijas jūras eitrofikācijas mazināšanā – tā pēc Bauskā notikušās konferences secinājuši vairāk nekā 60 dalībnieki, galvenokārt zinātnieki un lauksaimnieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Read more

Konferencē vērtēs meliorācijas ietekmi uz Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanu

Lai mērķtiecīgi turpinātu samazināt Baltijas jūrā ieplūstošo piesārņojumu, 23. un 24. novembrī Bauskas pilī norisināsies starptautiska konference, kurā par jaunākajām tendencēm un iespējām meliorācijā stāstīs četru Eiropas Ziemeļvalstu vadošie eksperti. Read more

CITĀTS

Mūsu kopīgais lepnums – Baltijas jūra – cieš no eitrofikācijas, ko izraisa cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā noplūdušās barības vielas. Sabiedrībai jādara viss iespējamais, lai aizsargātu to, kas mums dots, un saglabātu to nākamajām paaudzēm. Projektā NUTRINFLOW mums ir skaidra vīzija un pārliecība, ka mūsu paveiktais palīdzēs sasniegt vēlamo – tīrāku Baltijas jūru!

Ari Kultanen, ProAgria projekta vadītājs

AKTIVITĀTES

VISAPTVEROŠA PIEEJA MELIORĀCIJAI

Nepieciešamība samazināt fosfātu un slāpekļa ieplūšanu notekūdeņos (un tālāk upēs un jūrā) ir apspriesta jau sen. Labākos rezultātus siutācijas uzlabošanai iespējams sasniegt ar visaptverošu pieeju, ieviešot veiktspējīgus risinājumus sākot no apstrādājamā lauka (dažādas notekūdeņu sistēmas) un iekšējiem ūdeņiem (grāvjiem, strautiem, upēm) līdz pat Baltijas jūrai.
Barības vielu ceļš sākas uz lauka. Projektā tiks piedāvāti jauni risinājumi barības vielu balansēšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, augsnes un lauku apstrādei, kā arī noplūdei.
Galvenais pieturas punkts ir notekūdeņu tīkla uzlabošana. Daudzos gadījumos šīs sistēmas ir novecojušas un tās nepieciešams renovēt. NUTRINFLOW piedāvātie risinājumi ir jaunas filtrēšanas sistēmas, ūdens plūsmas vadība un pazemes apūdeņošanu attīstība.
Lai sasniegtu labākos rezultātus, nepieciešams strādāt arī pie apkārtējās vides ūdenssistēmu attīstības – mākslīgajiem mitrājiem, nogulsnēšanās dīķiem, dambjiem un citiem risinājumiem. Tāpat nepieciešams pilnveidot citus ar meliorāciju un ūdens ceļu saistītos aspektus – bioloģisko daudzveidību, ainaviskumu, zivju migrācijas ceļus, atpūtu un tūrismu.

PRAKTISKI JAUNIEVEDUMI

Projektā kopā aicināti zinātnieki, lauksaimnieki, plānotāji, kā arī tehniskie konsultanti, tehnoloģiju ieviesēji un vietējo varu pārstāvji. Lai sasniegtu mūsu izvirzītos mērķus, kopīgiem spēkiem šie eksperti meklē pieejamus, ērti ieviešamus un salīdzinoši lētus risinājumus labākai ūdeņu apsaimniekošanai.
Jaunievedumu klāstā ir videi draudzīga grāvju tīrīšana un pārveidošana, divpakāpju grāvji, dažādi dambji, nogulsnēšanās dambji, mitrāji, adaptētas un integrētas buferzonas un citi risinājumi, kas, izmantoti kopā, sniedz vēlamo rezultātu. Attīstot esošās sistēmas un apvienojot tās ar jaunievedumiem, iespējams sasniegt labāku barības vielu balansu un mazāku to aizplūšanu upēs.
Projektā paredzēts atrast abpusēji izdevīgus risinājumus. Sadarbojoties ar lauksaimniekiem un zemju īpašniekiem, projekts akcentē pārdomātas plānošanas ieguvumus, kas apmierina visas iesaistītās puses.

 

PRAKTISKAS AKTIVITĀTES

We have chosen pilot territories where contemporary solutions will be implemented. Loviisanjoki River catchment area in Finland, Lielupe River catchment area in Latvia and Vadsbäcken river catchment on Norrköping region in Sweden in few years will serve as examples of good practice for many farmers and environmentalists.
The demonstration cases aim to stimulate further action in holistic measures against diffuse nutrient losses. By implementing demonstration investments, the project will lead to reduced nutrient input to the Baltic Sea from the pilot areas and the team believes that this will only be the beginning when these examples will encourage other farmers and even policy makers to follow!

DALĪŠANĀS PIEREDZĒ

Our vision can come true only if others receive the knowledge and knowhow. A synthesis of knowledge will be compiled and disseminated transnationally, under the EUSBSR PA AGRI Flagship FLOW Baltic.
By spreading the good examples across the Baltic Sea Region, NUTRINFLOW will increase the municipalities, landowners and policy makers awareness in water management measures to enable sustainable and long term strategies to reduce diffuse source nutrient losses to the Baltic Sea while maintaining viability of agriculture and improving the landscapes.
In all pilot areas the project meets the existing needs of water flow regulation and enhances the implementation of the WFD River Basin Management Plans. NUTRINFLOW supports a holistic water management process on the local level and improves the stakeholders knowledge on measures and methods by international exchange. As a result, the project aims to lead to reductions in nutrient inputs to the Baltic Sea and to have increased attractiveness and feasibility of holistic water management approach for agricultural catchments across the Central Baltic Region.

Sācies meliorācijas risinājumu ideju konkurss studentiem

Lai iesaistītu studentus praktisku risinājumu radīšanā un zināšanu praktiskā izmantošanā, ZPR sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) sācis starptautisku ideju konkursu studentiem par videi draudzīgiem meliorācijas sistēmu risinājumiem. Read more

“NutrInflow” partneri tiksies Zemgalē

Oktobra sākumā Zemgales reģionā viesosies projekta “NutrInflow” partneri no Somijas un Zviedrijas, apskatot Latvijas labās prakses piemērus un Zemgales reģiona pilotteritorijās īstenotās projekta aktivitātes. Read more

Noslēgumam tuvojas Sodītes strauta rekonstrukcija

Jelgavas novada pašvaldība, kuras teritorijā atrodas projekta “NutrInflow” pilotteritorija – Sodītes strauts -, turpina sakārtot Viesturciemam cauri plūstošā strauta caurteci. Paredzēts, ka darbi noslēgsies tuvākā pusotra mēneša laikā. Read more

Somijā īstenota Hardombäcken meliorācijas sistēmas kanāla renovācija

Mūsdienīga meliorācijas sistēmu veidošananozīmē savstarpēji saistītas aktivitātes uz laukiem, meliorācijas sistēmās un ūdensšķirtnēs. Būtiska šo darbu daļa ir plūsmas kontroles risinājumu – mitrzemju, nogulsnēšanās dīķu, grunts aizsprostu, dambju un palieņu – izstrāde. Dīķi un palienes var palielināt kanāla tilpumu, aizturēt barības vielas un augsnes daļiņas, samazināt uzturēšanas izmaksas un palielināt bioloģisko daudzveidību. Tādēļ 2016. gada oktobrī vēl pirms kanāla renovācijas Somijas dienvidos, NutrInflow pilotteritorijā izveidoti divi lieli nogulsnēšanās dīķi, grunts aizsprosti un izveidotas palienes.

Read more

Pieaug izpratne par meliorāciju un abpusēji izdevīgiem risinājumiem

Videi draudzīgi un lauksaimniekus apmierinoši meliorācijas sistēmu risinājumi ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem Baltijas jūras eitrofikācijas mazināšanā – tā pēc Bauskā notikušās konferences secinājuši vairāk nekā 60 dalībnieki, galvenokārt zinātnieki un lauksaimnieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Read more

Konferencē vērtēs meliorācijas ietekmi uz Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanu

Lai mērķtiecīgi turpinātu samazināt Baltijas jūrā ieplūstošo piesārņojumu, 23. un 24. novembrī Bauskas pilī norisināsies starptautiska konference, kurā par jaunākajām tendencēm un iespējām meliorācijā stāstīs četru Eiropas Ziemeļvalstu vadošie eksperti. Read more

Turpinās Aizupes skolas bērnu aktivitātes Sodītes ūdenstecē

Turpinot 2016.gada 7.aprīlī aizsāktos projekta NUTRINFLOW darbus, Aizupes skolas 7. klases un vides pulciņā iesaistītie skolēni 23. maijā turpināja pētīt Sodītes ūdensteces ekosistēmu un šoreiz arī salīdzināt datus ar agrāk iegūtajiem izpētes rezultātiem. Read more

Noslēdzies seminārs par inovatīvu meliorāciju

Jelgavas novada pašvaldība, iesaistoties un īstenojot Vislatvijas līmenī unikālu projektu saistībā ar jaunāko tehnoloģiju ieviešanu meliorācijā, 10. maijā rīkoja semināru Zemgales teritorijā saimniekojošajiem uzņēmējiem, zemniekiem un saimniekiem, lai popularizētu videi draudzīgus pasākumus, kas tiks ieviesti līdz 2019. gadam Vecaucē, Tērvetes un Zaļenieku pagastos Ailes strautā un Glūdas pagasta Sodītes grāvī. Read more

Zemgales zemnieki un uzņēmumi aicināti uz semināru par inovatīvu meliorāciju

Iesaistoties un īstenojot Vislatvijas līmenī unikālu projektu saistībā ar jaunāko tehnoloģiju ieviešanu meliorācijā, projekta “Nutrinflow” Latvijas partneri 10. maijā  plkst. 10, Jelgavas novada pašvaldības zālē uz semināru par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu aicina Zemgales teritorijā saimniekojošus uzņēmējus, zemniekus un saimniekus. Read more