Students attend seminar about innovations

To improve the specific knowledge and gain valuable experience for international student competition, students from Latvia University of Agriculture participated in the first of three “NutrInflow” organized lectures about innovations. Read more

Innovation competition begins February 5

In order to give opportunities for students to innovate and use their gained knowledge, Zemgale Planning Region in cooperation with Latvia University of Agriculture (LLU) launched international innovation competition for students. Read more

Renovation works on Hardombäcken drainage channel

Holistic drainage management means actions to fields, drainage and watersheds. Essential part of holistic drainage management are flow control constructions, which are wetlands, sedimentation ponds, bottom dams, regulation dams and flood plains. Ponds and flood plains can increase volume of a channel, reclaim nutrients and soil particles, decrease maintenance demand of the channel and increase biodiversity. Prior to the beginning of the channel renovation, in October 2016, two large sedimentation ponds, two bottom dams and 100 m of flood plain was constructed. Read more

Rising awareness and searching for win-win solutions

Nature friendly and farmer-satisfying drainage solutions are a thing to focus on when thinking about decreasing eutrophication in the Baltic Sea – this is main conclusion after two day conference in Bauska, Latvia last week where more than 60 participants, mainly drainage experts and farmers from Latvia, Estonia, Finland and Sweden met. Read more

DOWNLOADSPresentations from Annual seminar in Bauska, Latvia (Nov 23 - Nov 24, 2016)

Presentations from Launching seminar in Loviisa, Finland (Nov 19 - Nov 20, 2015)

QUOTE

Yhteinen Itämeremme kärsii ihmistoiminnan aiheuttamasta rehevöitymisestä. Meidän täytyy suojella omaa Itämertamme tuleville sukupolville! NUTRINFLOW-hankkeen avulla voimme parantaa Itämeren tilaa!!!

Ari Kultanen, hankevastaava, ProAgria Etelä-Suomi

HANKKEEN TOIMENPITEET

KOKONAISVALTAINEN VALUMANHALLINTA

Maatalouden kuivatusvesien ravinnepäästöjen vähentämistarve tiedetään hyvin. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisella lähestymistavalla: pellolta kuivatusjärjestelmien kautta vesistöihin, kuten valtaojiin, puroihin, jokiin ja lopulta Itämereen. Ravinteiden huuhtoutumien alkaa pelloilta. Hanke tarjoaa ratkaisuja ravinnetaseiden. vesitalouden, vedenpidätyskapasiteetin,maan rakenteen ja pellon pinnan tasaisuuden parantamiseksi sekä pintavalumien ehkäisemiseksi.

Ratkaiseva tekijä on ojitusverkoston parantaminen. Monissa tapauksissa se on vanhentunut ja peruskunnostuksen tarpeessa. NUTRINFLOW:n tarjoamia ratkaisuja ovat kalkkisuodin salaojat, kesäveden hallinta, säätösalaojitus ja altakastelu. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi myös luonnonmukaiset vesiensuojelurakenteet, kuten keinotekoiset kosteikot, laskeutusaltaat, pohjapatosarjat, kaksitasouomat ja muut ratkaisut, on huomioitava.

KÄYTÄNNÖLLISET INNOVAATIOT

Hankkeen paikallisissa innovaatioryhmissä viljelijät, suunnittelijat, tutkijat, tekniset neuvojat ja alueviranomaiset kohtaavat. Tapaamisissa etsitään ja kehitetään käytännöllisiä ja kohtuuhintaisia ratkaisuja vesitalouden ja ravinnetasapainon hallintaan. Ratkaisut voivat liittyä mm. ojituksen parantamiseen, kaksitasouomiin, patoihin, suojavyöhykkeisiin tai säätösalaojitukseen.

Hyödyntämällä olemassaolevan salaojaverkoston rakenteita ja parantamalla ojitusteknologiaa voidaan saavuttaa paremmat ravinnetaseet ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista. Hankkeen päämääränä on havainnollistaa hyviä ja käytännöllisiä keinoja, joiden hyöty tulee viljelijälle parempana toiminnan tuottavuutena ja vesistölle vähentyneenä ravinnekuormituksena. Yhteistyössä alueen maanviljelijöiden kanssa hankeen avulla voidaan havainnollistaa  ja edistää niitä hyötyjä, joita hyvä vesien ja ravinteiden hallinta voi tuoda.

 

KÄYTÄNNÖLLISET TOIMENPITEET

Olemme valinneet kohdealueet, joilla toteutetaan hankkeen ratkaisumallin mukaiset kunnostustyöt. Loviisanjoen valuma-alue Suomessa, Lielupen valuma-alue Liettuassa ja Vadsbäckenin valuma-alue Ruotsissa tulevat muutaman vuoden kuluttua palvelemaan hyvien käytäntöjen esimerkkikohteina viljelijöitä, ympäristötietelijöitä ja – virkahenkilöitä.

Esimerkkikohteiden tavoitteena on innostaa vastaaviin toimiin hajakuormituksen hallitsemiseksi . Tehdyt kunnostustyöt vähentävät ravinnepäästöjä Itämereen kohdealueilta, mutta hanketiimi uskoo että tämä on vain alkua ja nämä rohkaisevat muita viljelijöitä ja jopa lainsäätäjiä seuraamaan esimerkkiä!

DISSEMINATION OF RESULTS

Tavoitteemme toteuu tehokkaasti ainoastaan tietoja ja käytäntöjä jakamalla. NUTRINFLOW- hankkeen yhteenvedon laadinta ja levittäminen toteutetaan EUSBSR PA AGRI / FLOW Baltic lippulaivahankkeena. Tiedottamalla hyvistä esimerkeistä koko Itämeren alueella, NUTRINFLOW lisää julkishallinnon, maanomistajien ja poliitikkojen tietoisuutta valumanhallintakeinoista. Tämä mahdollistaa kestävien pitkän aikavälin strategioiden laatimisen Itämerenalueen hajakuormituksen hallitsemiseksi.

Samalla huolehditaan maatalouden toimintaedellytyksistä ja voidaan parantaa maisemaa. Kaikilla kohdealueilla hanke vastaa olemassa oleviin valumanhallinnan tarpeisiin ja parantaa vesipuitedirektiivin vesienhoitoalueiden toimenpideohjelmien toteuttamista. NUTRINFLOW- hanke tukee paikallistason valumanhallinnan kokonaisuutta ja parantaa sidosryhmien osaamista kansainvälisen tietojenvaihdon kautta. Lopputuloksena ravinnepäästöt vähenevät ja maatalouden kokonaisvaltaisen valumanhallinnan kiinnostavuus ja toteutettavuus lisääntyvät koko Itämeren alueella