NUTRINFLOW

Interreg Central Baltic - ett projekt
för ett renare hav!

Vilka är vi?
news

News

about-nutrinflow

OM NUTRINFLOW

Projektet NUTRINFLOW syftar till att minska växtnäringsförluster från jordbruket till närliggande vattendrag och till Östersjön.

Tanken är att vidta konkreta åtgärder så att man kan ta ett helhetsgrepp på hanteringen av dränering, och därigenom minska växtnäringsläckaget till havet. Detta ska göras genom att man genomför, demonstrerar och ökar acceptansen för innovativa åtgärder inom vattenhanteringen i jordbruksområden.

Projektaktiviteterna fokuserar på pilotområden i Finland, Lettland och Sverige som har problem med växtnäringsförluster från jordbruket. Projektet genomför riktade demonstrationer för fält och dräneringsnät i samarbete med kommuner och lantbrukare, som är de viktigaste målgrupperna. Genom satsningarna räknar man med att kunna minska växtnäringsförlusterna från jordbruket i tre prioriterade regioner – en i varje land.

less-nutrient-inlow-means-cleaner-sea

MINDRE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE BETYDER RENARE HAV

Genom detta projekt kommer tillförseln av växtnäringsämnen i Östersjön att minska. Samtidigt kommer intresset för och möjligheten att ta ett helhetsgrepp på vattenhanteringen i avrinningsområdena i centrala Östersjöområdet att öka. Sammantaget knyter projektet ihop lokala myndigheter och bönder på ett unikt sätt, och demonstrerar en sektorsövergripande arbetssätt för ett hållbart jordbruk och en hållbar hantering av ekosystemresurserna.

Det här projektet är det första fullskaliga projektet inom "Flow Baltic", som är ett flaggskeppsinitiativ inom EU:s Strategi för Östersjön. Genom "Flow Baltic" kommer projektet att bli välkänt i regionen.

Total bugdet för projektet är 1 780 002.50 EUR
Varav EU står för 1 402 285.33 EUR

Partners & Budgetar

FINLAND

Loviisanjoki avrinningssområde.

LETTLAND

Lielupe-flodens avrinningssområde.

SVERIGE

Vadsbäckens avrinningssområde.

ÖSTERSJÖN

Blåare sjö – grönare jordbruk!

quote

Vårt gemensamma hav Östersjön lider av övergödning orsakad av växtnäringsämnen från mänskliga aktiviteter (antropogena utsläpp). Vi måste skydda våra naturresurser och bevara havet åt framtida generationer! Projektet NUTRINFLOW har en tydlig vision och en tro på att våra aktiviteter kommer att leda till ett renare hav!

Ari Kultanen, projektledare vid ProAgria

nutrinflow-activities

AKTIVITER INOM NUTRINFLOW

Projektet kommer att demonstrera fördelarna med en helhetssyn när det gäller hantering av dränering för att minska växtnäringsläckage från odlingsmark till Östersjön.
Projektets viktigaste målgrupper är jordbrukare och andra markägare, men även myndigheter på lokal, nationell och multinationell nivå. Särskilt viktigt är det att vidta åtgärder kring dränering och fördröjning av växtnäringsämnen i marken Dessa åtgärder ingår både i varje lands åtgärdsprogram inom Ramdirektivet för vatten och i de flesta fall i även i de nationella landsbygdsprogrammen.

HELHETSGREPP PÅ DRÄNERINGEN

Betydelsen av att minska växtnäringsförluster via jordbrukets dräneringssystem är väl känd. De bästa resultaten kan uppnås genom en helhetssyn: från fältet genom dräneringsnätverket till vattendrag som diken, bäckar, floder och slutligen Östersjön.
Läckaget av växtnäringsämnen till vattnen börjar på fälten. Projektet kommer att erbjuda lösningar för att balansera växtnäringsämnen, vattenhantering,  lagringskapacitet, markstruktur, fältutjämning såväl som för ytavrinning.
En nyckelfråga är att förbättra dräneringssystemen. I många fall är de föråldrade och i behov av renovering. Lösningar som ges genom NUTRINFLOW är kalkfiltreringsdränering, hantering av dräneringsflöden / reglerad dränering, underjordisk bevattning.
För att uppnå bästa resultat måste man också arbeta med vattenhantering ur ett miljöperspektiv genom anlagda våtmarker, sedimenteringsbassänger, bottentrösklar i vattendrag, dammar, tvåstegsdiken och andra lösningar.
Andra miljöaspekter kommer också att beaktas i projektet såsom biologisk mångfald, möjligheter till fiskvandring, landskapsbilden, rekreation och turism.

PRAKTISKA INNOVATIONER

Projektet samlar forskare, jordbrukare, planerare och tekniska konsulter, teknikutvecklare och myndigheter inom lokala innovationsgrupper. För att vi ska nå våra mål, söker dessa grupper praktiska och billiga innovationer som kan användas för hantering av växtäringsläckage.
Innovationer kan ursprungligen vara avsedda för miljövänlig dikesrensning, tvåstegsdiken, bottendammar, sedimenteringsbassänger, våtmarker, anpassade och integrerade buffertzoner och för kontrollerad dränering. Genom att utnyttja de  dräneringssystem som finns och förbättra dräneringteknikerna,  såväl som produktionen på fälten, kan vi uppnå bättre växtnäringsbalans och därmed mindre växtnäringsläckage till vatten.
Projektet syftar till att skapa goda praktiska exempel på win-win åtgärder för jordbrukare när det gäller  vattenhantering för att öka retentionen (fördröjningen) av kväve och fosfor i marken. Genom att samarbeta med lantbrukare och markägare främjar och demonstrerar projektet vikten av helhetssyn och samordnade åtgärder vad gäller dränering på gårdsnivå för att öka retentionen i jordbrukslandskapet.

 

PRAKTISKT AGERANDE

Vi har valt pilotområden där samordnade lösningar kommer att genomföras. Områdena är: Loviisanjoki avrinningsområde i Finland, Lielupe avrinningsområde i Lettland och Vadsbäcken avrinningsområde i Norrköpingsregionen i Sverige. Dessa kommer under några år att tjäna som exempel på goda förebilder för många lantbrukare och miljövårdare.
Demonstrationsexemplen syftar till att stimulera till  ytterligare åtgärder för att hitta helhetslösningar på diffusa växtnäringsförluster. Genom att satsa på demonstrationer, förväntas projektet leda till minskat växtnäringsläckage till Östersjön från försöksområdena. Projektgruppen menar att detta bara är början, eftersom projektens exempel och resultat så småningom kommer att uppmuntra andra bönder och även beslutsfattare  att göra likadant!

DISSEMINATION OF RESULTS

Vår vision kan bli verklighet bara om andra får ta del av den teoretiska och praktiska kunskapen i projektet. En kunskapssammanställning kommer att göras och spridas till andra länder genom flaggskeppsprojektet “Flow” som finns inom programomådet “Jordbruk” i EU:s strategi för Östersjön (EUSBSR).
Genom att sprida de goda exemplen i Östersjöområdet kommer NUTRINFLOW att öka kommuners, markägares och beslutsfattares medvetenhet när det gäller hantering av vattenfrågor. På så sätt kan det bli möjligt att skapa hållbara och långsiktiga strategier för att minska diffusa  växtnäringsförluster till Östersjön, och samtidigt bibehålla lönsamhet i jordbruken och bidra till landskapens positiva utveckling.
I alla pilotområden uppfyller projektet de behov som finns av reglering av vattenflöden och förbättrar genomförandet av vattendirektivet förvaltningsplanert. NUTRINFLOW stöder en helhetshantering av  vattenfrågor på lokal nivå och förbättrar kunskapen om lämpliga åtgärder och metoder hos aktörer i deltagarländerna  genom internationellt utbyte. På så sätt vill projektet resultera i en minskad tillförsel av växtnäringsämnen till Östersjön och till att öka intresset för och möjligheten att ta ett helhetsgrepp på hanteringen av vattenfrågor i  avrinningsområdena runt Östersjön.

project-partners

PROJEKTPARTNERS

Genom att samarbeta med våra grannar, kan vi ta itu med många utmaningar och göra regionen mer attraktiv. Östersjöområdet är en region med många möjligheter. Projektets koordinator ProAgria Södra Finland har försökt samlade de bästa samarbetsgrupperna från Finland, Lettland och Sverige till detta projekt!

JTI-Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering (Sweden)
Latvia University of Agriculture (Latvia)
Union Farmers’ Parliament (Latvia)
Zemgale Planning region (Latvia)
ProAgria Southern Finland
Jelgava Local Municipality (Latvia)
Nylands Svenska Lantbrukssällskap (Sweden)
City of Loviisa (Finland)
County Administrative Board of Östergotland (Sweden)
similar-projects

LIKNANDE PROJEKT

För närvarande har 42 gränsöverskridande samarbetsprojekt inom Interreg Central Baltic godkänts för finansiering. Sex av dem ligger inom vårt intresseområde: "Minskade näringsämnen, farliga ämnen och giftutsläpp i Östersjön". Dessa projekt är våra vänner!

GreenAgri
Insure
NutriTrade
Waterchain
Blastic

KONTAKTA OSS!

Whether you are looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, drop us a line! We will try to help you or improve our job!