NUTRINFLOW

Interreg Central Baltic programmas
projekts tīrākai Baltijas jūrai!

Kas mēs esam?
news

News

par-projektu

PAR PROJEKTU

Rīkojoties lokāli, ieguvumu ir iespējams radīt globāli. Projekta partneri trīs Baltijas jūras reģiona valstīs īstenos pasākumu kopumu ar virsmērķi samazināt iespējamās barības vielu noplūdes gan vietējos ūdeņos - meliorācijas sistēmās, strautos, upēs un citviet -, gan Baltijas jūrā.

Projekta Nutrinflow mērķis ir samazināt biogēno elementu ieplūdi valstu iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, ieviešot un prezentējot inovatīvus, visaptverošus un iesaistītajām pusēm izdevīgus meliorācijas  sistēmu risinājumus, kas samazinātu slāpekļa un fosfātu noplūdi jūrā.
Nutrinflow aktivitātes centrētas uz lauksaimniecībā aktīvi izmantotām pilotteritorijām Somijā, Latvijā un Zviedrijā. Šajās teritorijās, sadarbojoties ar pašvaldībām un zemju īpašniekiem, paredzēts izveidot dažādus jaunus risinājumus slāpekļa un fosfātu nolūdes mazināšanai. Veicot šīs investīcijas, paredzēts, ka pilotteritorijās izdosies samazināt šo vielu nonākšanu vidē un ūdeņos.

mazak-baribas-vielu-tiraka-jura

MAZĀK BARĪBAS VIELU – TĪRĀKA JŪRA

Projekta rezultātā samazināsies fosfātu un slāpekļa ieplūde Baltijas jūrā. Vienlaikus tiks veicināta izpratne par mūsdienīgiem meliorācijas risinājumiem un nepieciešamību tos veidot, tā kopīgiem spēkiem uzlabojot un attīrot vietējo upju un kopīgās jūras ekosistēmu. NutrInflow unikālā veidā vieno vietējās pašvaldības un lauksaimniekus, veicinot dažādu resoru sadarbību un iesaistīšanos kopīgu mēŗku sasniegšanai.

Šis ir pirmais liela mēroga projekts, kas tiek īstenots Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģiskajā projektā "Flow Baltic", kā dēļ tā nozīmīgums ir īpaši svarīgs turpmākajai ekosistēmas sakārtošanai.

SOMIJA

Loviisanjoki sateces baseins.

LATVIJA

Lielupes sateces baseins.

ZVIEDRIJA

Vadsbäcken sateces baseins.

BALTIJAS JŪRA

Tīrāka un “zaļāka”!

citats

Mūsu kopīgais lepnums – Baltijas jūra – cieš no eitrofikācijas, ko izraisa cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā noplūdušās barības vielas. Sabiedrībai jādara viss iespējamais, lai aizsargātu to, kas mums dots, un saglabātu to nākamajām paaudzēm. Projektā NUTRINFLOW mums ir skaidra vīzija un pārliecība, ka mūsu paveiktais palīdzēs sasniegt vēlamo – tīrāku Baltijas jūru!

Ari Kultanen, ProAgria projekta vadītājs

aktivitates

AKTIVITĀTES

Projekts demonstrē ieguvumus, kas rodas, meliorācijas sistēmu attīstīšanu veicot pārdomāti un atbilstoši mūsdienu tendencēm. Tā galvenās mērķgrupas ir lauksaimnieki un citi zemju īpašnieki, kā arī likumdevēji lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Primārie uzdevumi projekta ieviešanā ir meliorācijas sistēmu attīstīšana un barības vielu aizturēšana, neļaujot tām nokļūt upēs un Baltijas jūrā - šie uzdevumi tiešā veidā sasaucās ar Eiropas Savienības, valstu un reģionālajiem lauku attīstības plāniem un programmām.

VISAPTVEROŠA PIEEJA MELIORĀCIJAI

Nepieciešamība samazināt fosfātu un slāpekļa ieplūšanu notekūdeņos (un tālāk upēs un jūrā) ir apspriesta jau sen. Labākos rezultātus siutācijas uzlabošanai iespējams sasniegt ar visaptverošu pieeju, ieviešot veiktspējīgus risinājumus sākot no apstrādājamā lauka (dažādas notekūdeņu sistēmas) un iekšējiem ūdeņiem (grāvjiem, strautiem, upēm) līdz pat Baltijas jūrai.
Barības vielu ceļš sākas uz lauka. Projektā tiks piedāvāti jauni risinājumi barības vielu balansēšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, augsnes un lauku apstrādei, kā arī noplūdei.
Galvenais pieturas punkts ir notekūdeņu tīkla uzlabošana. Daudzos gadījumos šīs sistēmas ir novecojušas un tās nepieciešams renovēt. NUTRINFLOW piedāvātie risinājumi ir jaunas filtrēšanas sistēmas, ūdens plūsmas vadība un pazemes apūdeņošanu attīstība.
Lai sasniegtu labākos rezultātus, nepieciešams strādāt arī pie apkārtējās vides ūdenssistēmu attīstības – mākslīgajiem mitrājiem, nogulsnēšanās dīķiem, dambjiem un citiem risinājumiem. Tāpat nepieciešams pilnveidot citus ar meliorāciju un ūdens ceļu saistītos aspektus – bioloģisko daudzveidību, ainaviskumu, zivju migrācijas ceļus, atpūtu un tūrismu.

PRAKTISKI JAUNIEVEDUMI

Projektā kopā aicināti zinātnieki, lauksaimnieki, plānotāji, kā arī tehniskie konsultanti, tehnoloģiju ieviesēji un vietējo varu pārstāvji. Lai sasniegtu mūsu izvirzītos mērķus, kopīgiem spēkiem šie eksperti meklē pieejamus, ērti ieviešamus un salīdzinoši lētus risinājumus labākai ūdeņu apsaimniekošanai.
Jaunievedumu klāstā ir videi draudzīga grāvju tīrīšana un pārveidošana, divpakāpju grāvji, dažādi dambji, nogulsnēšanās dambji, mitrāji, adaptētas un integrētas buferzonas un citi risinājumi, kas, izmantoti kopā, sniedz vēlamo rezultātu. Attīstot esošās sistēmas un apvienojot tās ar jaunievedumiem, iespējams sasniegt labāku barības vielu balansu un mazāku to aizplūšanu upēs.
Projektā paredzēts atrast abpusēji izdevīgus risinājumus. Sadarbojoties ar lauksaimniekiem un zemju īpašniekiem, projekts akcentē pārdomātas plānošanas ieguvumus, kas apmierina visas iesaistītās puses.

 

PRAKTISKAS AKTIVITĀTES

We have chosen pilot territories where contemporary solutions will be implemented. Loviisanjoki River catchment area in Finland, Lielupe River catchment area in Latvia and Vadsbäcken river catchment on Norrköping region in Sweden in few years will serve as examples of good practice for many farmers and environmentalists.
The demonstration cases aim to stimulate further action in holistic measures against diffuse nutrient losses. By implementing demonstration investments, the project will lead to reduced nutrient input to the Baltic Sea from the pilot areas and the team believes that this will only be the beginning when these examples will encourage other farmers and even policy makers to follow!

DALĪŠANĀS PIEREDZĒ

Our vision can come true only if others receive the knowledge and knowhow. A synthesis of knowledge will be compiled and disseminated transnationally, under the EUSBSR PA AGRI Flagship FLOW Baltic.
By spreading the good examples across the Baltic Sea Region, NUTRINFLOW will increase the municipalities, landowners and policy makers awareness in water management measures to enable sustainable and long term strategies to reduce diffuse source nutrient losses to the Baltic Sea while maintaining viability of agriculture and improving the landscapes.
In all pilot areas the project meets the existing needs of water flow regulation and enhances the implementation of the WFD River Basin Management Plans. NUTRINFLOW supports a holistic water management process on the local level and improves the stakeholders knowledge on measures and methods by international exchange. As a result, the project aims to lead to reductions in nutrient inputs to the Baltic Sea and to have increased attractiveness and feasibility of holistic water management approach for agricultural catchments across the Central Baltic Region.

projekta-partneri

PROJEKTA PARTNERI

Sadarbojoties ar kaimiņiem, daudzi no izaicinājumiem pārvarami vieglāk, un ātrāk sasniedzams mērķis - uzlabot ikdienu konkrētajā teritorijā. Baltijas jūras reģions ir vieta ar plašām iespējām. Mūsu vadošais partneris - ProAgria Southern Finland - šajā projektā apvienojis, iespējams, labākos partnerus no Somijas, Latvijas un Zviedrijas!

JTI-Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering (Sweden)
Latvia University of Agriculture (Latvia)
Union Farmers’ Parliament (Latvia)
Zemgale Planning region (Latvia)
ProAgria Southern Finland
Jelgava Local Municipality (Latvia)
Nylands Svenska Lantbrukssällskap (Sweden)
City of Loviisa (Finland)
County Administrative Board of Östergotland (Sweden)
lidzigie-projekti

LĪDZĪGIE PROJEKTI

Pirmajā uzsaukumā INTERREG Central Baltic pārrobežu sadarbības programmā apstiprināti 42 projekti. Seši no tiem mūsu prioritātē "Likvidētas/samazinātas barības vielu un toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā". Šie ir mūsu draugi, kas kopīgi cīnās par ekosistēmas tīrību!

GreenAgri
Insure
NutriTrade
Waterchain
Blastic

SAZINIES!

Whether you are looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, drop us a line! We will try to help you or improve our job!