NUTRINFLOW

Interreg Central Baltic-ohjelman hanke;
puhtaamman meren puolesta!

Keitä me olemme?
news

News

about-nutrinflow

NUTRINFLOW-hanke

NUTRINFLOW-hanke pyrkii Itämereen ja lähivesistöihin huuhtoutuvien maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseen.

Toiminta-ajatuksena hankkeessa on ravinnevalumien vähentäminen maatalousalueilta. Tavoitteena näillä alueilla on luoda ja toteuttaa innovatiivisia vesienhallinnan toimenpiteitä.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat pilottikohteisiin Suomessa, Latviassa ja Ruotsissa. Hankkeen avulla toteutetaan kohdistettuja investointeja pelloille ja niiden kuivatusjärjestelmiin. Toimenpiteet tehdään yhteistyössä kuntien ja viljelijöiden kanssa. Pilottialueiden viljelijät ovat hankkeen tärkein kohderyhmä. Hankkeen panostusten odotetaan vähentävän maatalouden ravinnepäästöjä kolmella kohdealueella.

less-nutrient-inlow-means-cleaner-sea

VÄHEMMÄN RAVINTEIDEN HUUHTOUTUMISTA – PUHTAAMPI MERI

Hankkeen tuloksena ravinnepäästöt Itämereen pienevät. Samalla kokonaisvaltaisen maatalouden valumanhallinnan kiinnostavuus ja toimepiteiden toteutettavuus paranevat koko Itämeren alueella. Hanke yhdistää paikallishallintoa ja viljelijöitä sekä edistää sidosryhmien välisen kestävän maatalouden ja ekosysteemin hallinnan toimintamallin kehittymistä.

Hanke on ensimmäinen "Flow Baltic"- lippulaivahanke ja kuuluu EU:n Itämeren alueen strategiaan. Hanke on merkittävä koko Itämeren alueelle.

Kokonaisbudjetti 1 780 002.50 EUR
EU-rahoituksen osuus 1 402 285.33 EUR

Partnerit ja budjetit

SUOMI

Loviisanjoen valuma-alue.

LATVIA

Lielupe joen valuma-alue.

RUOTSI

Vadsbäckenin valuma-alue.

ITÄMERI

Sinisempi meri – vihreämpi viljely!

quote

Yhteinen Itämeremme kärsii ihmistoiminnan aiheuttamasta rehevöitymisestä. Meidän täytyy suojella omaa Itämertamme tuleville sukupolville! NUTRINFLOW-hankkeen avulla voimme parantaa Itämeren tilaa!!!

Ari Kultanen, hankevastaava, ProAgria Etelä-Suomi

nutrinflow-activities

HANKKEEN TOIMENPITEET

Hanke havainnollistaa kokonaisvaltaisen valumanhallinnan hyödyn rajoitettaessa ravinteiden huuhtoutumista pelloilta Itämereen Hankkeen tärkein kohderyhmä ovat alueen maanviljelijät sekä alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen julkishallinto. Toteutettavat toimenpiteet ovat ensisijaisesti ojitukseen ja vedenpidätykseen liittyviä toimenpiteitä. Toimepiteet kuuluvat sekä vesipuitedirektiiviin vesistöjen hallintasuunnitelmiiin että usein myös maaseudun kehitysohjelmaan.

KOKONAISVALTAINEN VALUMANHALLINTA

Maatalouden kuivatusvesien ravinnepäästöjen vähentämistarve tiedetään hyvin. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisella lähestymistavalla: pellolta kuivatusjärjestelmien kautta vesistöihin, kuten valtaojiin, puroihin, jokiin ja lopulta Itämereen. Ravinteiden huuhtoutumien alkaa pelloilta. Hanke tarjoaa ratkaisuja ravinnetaseiden. vesitalouden, vedenpidätyskapasiteetin,maan rakenteen ja pellon pinnan tasaisuuden parantamiseksi sekä pintavalumien ehkäisemiseksi.

Ratkaiseva tekijä on ojitusverkoston parantaminen. Monissa tapauksissa se on vanhentunut ja peruskunnostuksen tarpeessa. NUTRINFLOW:n tarjoamia ratkaisuja ovat kalkkisuodin salaojat, kesäveden hallinta, säätösalaojitus ja altakastelu. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi myös luonnonmukaiset vesiensuojelurakenteet, kuten keinotekoiset kosteikot, laskeutusaltaat, pohjapatosarjat, kaksitasouomat ja muut ratkaisut, on huomioitava.

KÄYTÄNNÖLLISET INNOVAATIOT

Hankkeen paikallisissa innovaatioryhmissä viljelijät, suunnittelijat, tutkijat, tekniset neuvojat ja alueviranomaiset kohtaavat. Tapaamisissa etsitään ja kehitetään käytännöllisiä ja kohtuuhintaisia ratkaisuja vesitalouden ja ravinnetasapainon hallintaan. Ratkaisut voivat liittyä mm. ojituksen parantamiseen, kaksitasouomiin, patoihin, suojavyöhykkeisiin tai säätösalaojitukseen.

Hyödyntämällä olemassaolevan salaojaverkoston rakenteita ja parantamalla ojitusteknologiaa voidaan saavuttaa paremmat ravinnetaseet ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista. Hankkeen päämääränä on havainnollistaa hyviä ja käytännöllisiä keinoja, joiden hyöty tulee viljelijälle parempana toiminnan tuottavuutena ja vesistölle vähentyneenä ravinnekuormituksena. Yhteistyössä alueen maanviljelijöiden kanssa hankeen avulla voidaan havainnollistaa  ja edistää niitä hyötyjä, joita hyvä vesien ja ravinteiden hallinta voi tuoda.

 

KÄYTÄNNÖLLISET TOIMENPITEET

Olemme valinneet kohdealueet, joilla toteutetaan hankkeen ratkaisumallin mukaiset kunnostustyöt. Loviisanjoen valuma-alue Suomessa, Lielupen valuma-alue Liettuassa ja Vadsbäckenin valuma-alue Ruotsissa tulevat muutaman vuoden kuluttua palvelemaan hyvien käytäntöjen esimerkkikohteina viljelijöitä, ympäristötietelijöitä ja – virkahenkilöitä.

Esimerkkikohteiden tavoitteena on innostaa vastaaviin toimiin hajakuormituksen hallitsemiseksi . Tehdyt kunnostustyöt vähentävät ravinnepäästöjä Itämereen kohdealueilta, mutta hanketiimi uskoo että tämä on vain alkua ja nämä rohkaisevat muita viljelijöitä ja jopa lainsäätäjiä seuraamaan esimerkkiä!

DISSEMINATION OF RESULTS

Tavoitteemme toteuu tehokkaasti ainoastaan tietoja ja käytäntöjä jakamalla. NUTRINFLOW- hankkeen yhteenvedon laadinta ja levittäminen toteutetaan EUSBSR PA AGRI / FLOW Baltic lippulaivahankkeena. Tiedottamalla hyvistä esimerkeistä koko Itämeren alueella, NUTRINFLOW lisää julkishallinnon, maanomistajien ja poliitikkojen tietoisuutta valumanhallintakeinoista. Tämä mahdollistaa kestävien pitkän aikavälin strategioiden laatimisen Itämerenalueen hajakuormituksen hallitsemiseksi.

Samalla huolehditaan maatalouden toimintaedellytyksistä ja voidaan parantaa maisemaa. Kaikilla kohdealueilla hanke vastaa olemassa oleviin valumanhallinnan tarpeisiin ja parantaa vesipuitedirektiivin vesienhoitoalueiden toimenpideohjelmien toteuttamista. NUTRINFLOW- hanke tukee paikallistason valumanhallinnan kokonaisuutta ja parantaa sidosryhmien osaamista kansainvälisen tietojenvaihdon kautta. Lopputuloksena ravinnepäästöt vähenevät ja maatalouden kokonaisvaltaisen valumanhallinnan kiinnostavuus ja toteutettavuus lisääntyvät koko Itämeren alueella

project-partners

HANKEPARTNERIT

Yhteistyössä naapurimaidemme kanssa voimme ratkaista monia haasteita ja tehdä alueestamme paremman paikan. Itämeren alue on mahdollisuuksia täynnä. ProAgria Etelä-Suomi hankevastaavana on koonnut hankkeeseen parhaat mahdolliset kumppanit Suomesta, Latviasta ja Ruotsista!

JTI-Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering (Sweden)
Latvia University of Agriculture (Latvia)
Union Farmers’ Parliament (Latvia)
Zemgale Planning region (Latvia)
ProAgria Southern Finland
Jelgava Local Municipality (Latvia)
Nylands Svenska Lantbrukssällskap (Sweden)
City of Loviisa (Finland)
County Administrative Board of Östergotland (Sweden)
similar-projects

VASTAAVIA HANKKEITA

NUTRINFLOW sai rahoituksen Keski-Itämeren Interreg-ohjelmasta "Itämereen kohdistuvan ravinteiden, haitallisten aineiden ja myrkkyjen valuman vähentäminen" -painopistealueelta. Samaan aikaan kanssamme viisi muuta hanketta alkoi saman painopistealueen alla. Tässä he ovat, kollegamme ja ystävämme, muut "Itämeren suojelijat"!

GreenAgri
Insure
NutriTrade
Waterchain
Blastic

OTA YHTEYTTÄ!

Whether you are looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, drop us a line! We will try to help you or improve our job!